ZAWARTE PRZYPUSZCZENIE

W jednej z hipotez sformułowanych przed badaniami zostało zawarte przypuszczenie, że zróżnicowaniu orientacji na wiedzę odpowiada zróż­nicowanie konkretnych wartości należących do tej ogólnej klasy. Chcąc zweryfikować tę hipotezę, zamieszczono w kwestionariuszu pytania dwo­jakiego typu: pierwsze miało zidentyfikować te formy (wartości), które zdaniem rozmówców najlepiej rozszerzają wiedzę, a drugie miało okreś­lić te formy, które są najczęściej przez rozmówców realizowane. Zależ­ność odpowiedzi na te dwa pytania od orientacji na wiedzę przedstawia­my w tabelach 24 i 25. Użyte w nich symbole cyfrowe oznaczają: 1 — podróżowanie, 2 — środki masowego przekazu, 3 — kształcenie insty­tucjonalne, 4 — dyskusje i rozmowy z ludźmi o szerokiej wiedzy, 5 — czytanie literatury fachowej, 6 — czytanie literatury pięknej i korzysta­nie z instytucji kultury, 7 — brak czasu.

Hej, jeśli jesteś fanem techniki to dobrze trafiłeś! Zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas 🙂